Aanvraag

Voor wie en aan wie?

De Amantia Stichting is een vermogensfonds dat met bescheiden middelen ondersteuning geeft aan projecten op het gebied van de zorg voor de verstandelijk gehandicapte medemens primair in Nederland en soms ook aan projecten elders in de wereld.
 

Donaties worden uitsluitend gedaan aan rechtspersonen en niet aan individuen.

Aanvragen, hoe? 

Projectaanvragen, die moeten voldoen aan de doelstelling van de stichting, worden beoordeeld door het bestuur. Het bestuur houdt zich, indien nodig geacht, het recht voor om navraag te doen bij derden omtrent aanvrager en het voorliggende project.

 

De volgende informatie willen wij graag bij voorkeur digitaal ontvangen::

  • een beknopte projectomschrijving

  • een project financieringsplan en een projectbegroting
  • afschrift van de statuten
  • een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een balans en staat van baten en lasten van vorig boekjaar
  • de exploitatiebegroting van het lopende jaar

Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. Graag ontvangen we de aanvraag minimaal vier maanden vóór aanvang van het project. Behandeling van de aanvraag kan enige tijd duren.

 

Beslissingen omtrent het al dan niet honoreren van een aanspraak op een donatie blijven te allen tijde voorbehouden aan het bestuur van de Stichting.

Als er gegeven is, wat dan? 

De aanvrager zal aan de Amantia Stichting laten weten dat het project, waarvoor een donatie is gedaan, conform de aanvraag is uitgevoerd en bewijsstukken daarvan sturen. In geval van grotere donaties kan de Amantia Stichting een accountant vragen om de boeken van de begunstigde organisatie te controleren omtrent de ontvangen donatie en aanwending daarvan.
 
Als een project waarvoor steun is verleend om enige reden géén of slechts deels doorgang kan vinden, dan wordt de Amantia Stichting hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en wordt het ontvangen bedrag teruggestort, cq worden er nadere afspraken gemaakt over de besteding. Dit laatste uitsluitend ter beslissing aan het bestuur van de Amantia Stichting.
 
Als de aanvrager uiteindelijk donaties van meerdere zijden ontvangt die het budget van het project te boven gaan, dan verwacht de Amantia Stichting dat de aanvrager dit laat weten, het eventuele surplus pro rata terugstort naar alle gulle gevers of het bedrag van de donatie van de Amantia Stichting in zijn geheel terugstort naar de Amantia Stichting, omdat deze niet meer nodig blijkt te zijn.

Waar kan een aanvraag worden ingediend?


AANVRAGEN KAN UITSLUITEND DIGITAAL

email: info@amantia.nl

Met de bijlagen in Word, Excel, pdf, jpg.

 
 
De Amantia Stichting heeft de zgn. ANBI status (anbi.nl) en is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Meer over de FIN: fondseninnederland.nl.