Financieel

  Verkorte staat van baten en lasten
   
 
  2022   2021
     
 
  Totaal baten   -644.135,00   545.805,00
  Totaal lasten  (-/-)   11,113,00    14,954,00
  Totaal beste­dingen *)  (-/-)   141.653,00    138.575,00
           
  Exploitatie­resultaat    -796.901,00    392.276,00
           
  Voorziening instandhouding stamvermogen (prijsindex)  (-/-)   607.270,00    159.652,00
           
  Resultaat  -1.404.171,00    232.624,00
 
De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten, rente en opbrengsten uit grond (pacht). In 2022 zijn geen legaten of giften ontvangen.
 
De lasten, excl. bestedingen, betreffen kosten i.v.m. belastingen, bankzaken, administratie, beheer, externe adviseurs, webhosting e.d.
Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
De stichting heeft een zwaar negatief financieel resultaat over het jaar 2022. Dit is met name toe te schrijven aan een tegenvallend resultaat op beleggingen in effecten, als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan de gevolgen van de Covid pandemie, de Oekraïne oorlog en de daarmee samenhangende energiecrisis en inflatie. Opgemerkt moet worden dat het in beginsel gaat om niet gerealiseerde verliezen. De stichting voorziet vooralsnog niet dat een en ander gevolgen heeft voor het uitkeringsbeleid en het stamvermogen.
 
*) Bestedingen in 2022
voor een overzicht, onder "Beleid": KLIK HIEROP
 
Voor het jaar 2022 is een bedrag van € 125.000 voor reguliere bestedingen begroot. Onder het kopje "Beleid" wordt toegelicht hoe e.e.a. tot stand komt.
 
De administratie van de Amantia Stichting wordt verwerkt door Orchestra BV te Den Haag. De Jaarrekening 2022 is vastgesteld op 23 juni 2023.