Financieel

  Verkorte staat van baten en lasten
   
 
  2021   2020
     
 
  Totaal baten   545.805,00   299.932,00
  Totaal lasten  (-/-)   14,954,00    18.932,00
  Totaal beste­dingen *)  (-/-)   138.575,00    113.427,00
           
  Exploitatie­resultaat    392.276,00    167.573,00
           
  Voorziening instandhouding stamvermogen (prijsindex)  (-/-)   159.652,00    74.250,00
           
  Resultaat  232.624,00   - 93.323,00
 
De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten, rente en opbrengsten uit grond (pacht). In 2021 zijn geen legaten of giften ontvangen.
 
De lasten, excl. bestedingen, betreffen kosten i.v.m. belastingen, bankzaken, administratie, beheer, externe adviseurs, webhosting e.d.
Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
*) Bestedingen in 2021
voor een overzicht, onder "Beleid": KLIK HIEROP
 
Voor het jaar 2022 is een bedrag van € 125.000 voor reguliere bestedingen begroot. Onder het kopje "Beleid" wordt toegelicht hoe e.e.a. tot stand komt.
 
De administratie van de Amantia Stichting wordt verwerkt door Orchestra BV te Den Haag. De Jaarrekening 2021 is vastgesteld op 23 mei 2022.